คู่มือปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์

งานกองวิเทศสัมพันธ์
การซักซ้อมความเข้าใจในงานวิเทศสัมพันธ์
1.       ปกคู่มือกองวิเทศสัมพันธ์
2.       PM งานวิเทศสัมพันธ์
3.       ผังการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์
4.       ลงทะเบียนรับหนังสือรับส่งภายนอกและภายใน
5.       งานจัดทำหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า
6.       งานการขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานบุคลากรต่างประเทศ
7.       การจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
8.       งานการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน
9.       งานทุนของมหาวิทยาลัยฯ ประเภท 1(ก)
10.     งานทุนประเภท 1(ข)
11.     การดำเนินการทุนประเภท 2 ทุนประกาศ