แบบเรียนภาษาอังกฤษ

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Communication) ในระดับองศ์กร ระดับประเทศ และในทุกๆ ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีผู้พูดมากถึง 1,500 ล้านคนทั่วโลก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองศ์กรต่างประเทศทุกภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำแบบเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานขึ้น โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถ Download ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

English Conversation for Careers

English Conversation for AEC