Collaborationข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Korea Radio Promotion Association และบริษัท Treasure Hunter จากเกาหลีใต้

มทร. พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Korea Radio Promotion Association (RAPA) และ บริษัท Treasure Hunter จากเกาหลีใต้

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yong- Woo Chung, ผู้อำนวยการหน่วยงาน Korea Radio Promotion Association และ Mr. Jaeyong Song ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Treasure Hunter เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Korea Radio Promotion Association(RAPA) และ บริษัท Treasure Hunter เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกิจการด้านสื่อและการกระจายเสียง รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากคณะและหน่วยงานใดมีความสนใจจะทำกิจกรรมร่วมกับ Korea Radio Promotion Association (RAPA) หรือบริษัท Treasure Hunter สามารถติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนครได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 282 0014 หริอทาง facebook : www.facebook.com/interaffairs

S__15032365

S__15032367

S__15032366

S__15032369

S__15032368

S__15032370

S__15032371