พิธีลงนามความร่วมมือกับ Oklahoma State University Institute of Technology

Posted Posted in Collaboration

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ […]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Posted Posted in Collaboration

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้แทนและผู้บริหารจาก University of […]