ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของ SEAMEO RELC

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 2561 […]

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดียประจำปี 2018 – 2019

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของรัฐบาลไทย ภายใต้โปรแกรม ITEC Programme และ […]

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO – Thailand Fellowship Programme

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้คณะค่างๆ ในมทร.พระนครพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบด้วย […]