ภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ Green Technology and Productivity

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่ในการผลิตทั่วโลก จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีและการออกแบบในส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและนำไปผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนา เช่นประเทศไทย […]