ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2562

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ […]

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี […]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของ SEAMEO RELC

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 2561 […]

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดียประจำปี 2018 – 2019

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของรัฐบาลไทย ภายใต้โปรแกรม ITEC Programme และ […]

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO – Thailand Fellowship Programme

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้คณะค่างๆ ในมทร.พระนครพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบด้วย […]