ประชาสัมพันธ์งาน Japan Job Fair 2017

หอการค้าไทย-ญี่ปุ่นจัดงาน Japan Job Fair 2017 ในวันที่ 1-3 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบปะพูดคุย และสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ในทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการ

MOU_7428

MOU_7428

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล PEC-G 2018

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลบราซิลเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (PEC-G 2018) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอายุ 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ได้เดินทางไปศึกาาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ที่ E-mail: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference

Singapore Polytechnic จัดการประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference 2017 (SRE-YMAC) ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2560 ประเทศสิงคโปร์ โดยการประชุม SRE-YMAC จะเปิดให้แก่เยาวชนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ Continue Reading →

แบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วยกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้จัดเก็บบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอความร่วมมือทุกคณะ กรอกแบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามไฟล์แนบด้านล่าง Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส

องศ์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer:SV) ประจำปี 2561 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์ทุน DUO-Thailand Fellowship Programme

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดโครงการทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้ทางคณะต่างๆ ที่มีความสนใจเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับคณะฯ ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>ไฟล์แนบ<<< หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา ประทุมทอง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาง e-mail: chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจำปี 2561 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อไปศึกษาและฝึกอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และนักวิชาการที่จะก้าวไปเป็นผู้นำองศ์กรในอนาคต ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ได้รับปริญญา Non-Degree Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์ทุน Fullbright Foreign Language

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเดินทางไปสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office:JPO) และ The Overseas Human Resource and Industry Development Association (HIDA) จัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ทางสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าในการฝึกอบรม และกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้จัดลำดับผู้สมัคร เพื่อให้คณะกรรมการของ HIDA และ JPO พิจารณาต่อไป

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถดูได้ที่ >>>ไฟล์แนบ<<< และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสถาบัน Vishwakarma Institutes ประเทศอินเดีย

สถาบัน Vishwakarma Institutes เมืองปุเณ ประเทศอินเดีย มีความประสงค์ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยลดค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักศึกษา Continue Reading →