ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 60-61 ทั้งหมด 72 หลักสูตร ณ. สาธารณรัฐอินเดียว ทางรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และต้องไม่เคยรับทุนรับบาลอินเดียวภายใต้ ITEC Programme ปละ TCS of Colombo Plan มาก่อนและต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL, IELTS เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference อย่างน้อยระดับ B1 และผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถดูปฏิทินการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่ www.inter.mua.go.th ในหัวข้อ “News and Event”

ผู้สนใจรับสมัครทุนจะต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่สนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น พร้อมกับจัดทำรายละเอียดผู้สมัครรับทุนและใบสมัครรับทุน โดยส่งมาที่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พร้อมสำเน่าการทดสอบภาษาอังกฤษ

สำหรับรายละเอียดหลักสูตร ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์รายละเอียดทุนอินเดียด้านล่าง

>>>รายละเอียดทุนรัฐบาลอินเดีย<<<

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของ SEAMEO RECSAM

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 ได้ แก่

1. หลักสูตร Enhancing Primary Science Teaching and Learning through Professional Learning Community จำนวน 2 ทุน ผู้เข้าร่วมต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

2. หลักสูตร Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน ผู้เข้าอบรมต้องเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

3. หลักสูตร Meaningful Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน ผู้เข้าอบรมต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยาศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4. หลักสูตร Enhancing Science, Technology, Engineering and, Mathematics (STEM) Leaning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน ผู้เข้าอบรมต้องเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ศูนย์ SEAMEO RECSAM จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารชั้นประหยัดระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ในหัวข้อ Announcement และส่งใบสมัครไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์งาน Japan Job Fair 2017

หอการค้าไทย-ญี่ปุ่นจัดงาน Japan Job Fair 2017 ในวันที่ 1-3 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบปะพูดคุย และสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ในทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการ

MOU_7428

MOU_7428

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล PEC-G 2018

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลบราซิลเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (PEC-G 2018) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอายุ 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ได้เดินทางไปศึกาาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ที่ E-mail: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference

Singapore Polytechnic จัดการประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference 2017 (SRE-YMAC) ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2560 ประเทศสิงคโปร์ โดยการประชุม SRE-YMAC จะเปิดให้แก่เยาวชนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ Continue Reading →

แบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วยกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้จัดเก็บบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอความร่วมมือทุกคณะ กรอกแบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามไฟล์แนบด้านล่าง Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส

องศ์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer:SV) ประจำปี 2561 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์ทุน DUO-Thailand Fellowship Programme

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดโครงการทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้ทางคณะต่างๆ ที่มีความสนใจเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับคณะฯ ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>ไฟล์แนบ<<< หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา ประทุมทอง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาง e-mail: chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจำปี 2561 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อไปศึกษาและฝึกอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และนักวิชาการที่จะก้าวไปเป็นผู้นำองศ์กรในอนาคต ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ได้รับปริญญา Non-Degree Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์ทุน Fullbright Foreign Language

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเดินทางไปสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน Continue Reading →