ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO – Thailand Fellowship Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้คณะค่างๆ ในมทร.พระนครพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบด้วย คู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่ และคู้นักศึกษาสำรอง 2 คู่ โดยจัดลำดับนักศึกษาสำรองด้วย ทั้งนี้แต่ละคู่จะต้องประกอบด้วย นักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเสนอชื่อคู่นักศึกษา (ลงนามโดยอธิการบดี)
2. ใบสมัคร
3. สำเนา MOU ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป
4. Transcript
5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย ทั้งนี้ผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
6. สำเนาแบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิต
7. สำเนาหนังสือตอบรับของสถาบันอุมศึกษาไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน – 28 กันยายน 2561 สำหรับรายระเอียดเพิ่มเติมทางคณะที่สนใจส่งชื่อนักศึกษาสามารถ Download ได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement หรือโทร 02-610-5406

โครงการอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT

Center for Development of Advanced Computing หรือ CDAC ประเทศอินเดียจัดโครงการฝึกอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and E-Learning Technologies in CLMV/ASEAN ณ เมือง Noida ประเทศอินเดีย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในปีะเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทีทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561
2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2561 ปิดรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2561
3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development Using Open Source Tools ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2561
4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

CDAC จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินระหว่้างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก และค่าใช้ต่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเตืมได้ที่สถานฑูตอินเดียวที่ interpreter.bangkok@mea.gov.in หากต้องการสมัครให้ส่งใบสมัคร ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS ไปที่อีเมล์ดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานประเทศนิวซีแลนด์

Otago Polytechnic รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 25 พฤษภาคม 2562 (ประมาณ 6 เดือน) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องทำงานเก็บผลไม้ (เชอร์รี่และองุ่น) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. ค่าลงทะเบียน 7,500 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์
2. ค่าที่อยู่สัปดาห์ละ 135 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์

โปรแกรมฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคม โดยนักศึกษาจะได้ค่าฝึกงานประมาณ 4,000 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ และช่วงเดือนเมษายนนักศึกษาจะได้ค่าฝึกงานประมาณ 3,000 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์

หลักจากฝึกงานเสร็จนักศึกษาจะได้รับใบประกาศณียบัตร National Certificate in Horticulture (Introductory) (Level 2)

นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ที่ 02-665-3756

ประชาสัมพันธ์ทุน MEXT รัฐบาลญี่ปุ่น

กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology หรือ MEXT) มอบทุนการศึกษา 2 ประเภทให้แก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่

1. ทุนศึกษาวิจัย (Research Students)
2. ทุนระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI (LMI Young Scientist Exchange Program) ระหว่างวันที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2561 ณ นครโฮจิมนห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในด้านการทำวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา Water, Energy and Environmental Sustainability มีอายุระหว่าง 21-35 ปี มีสัญชาติไทยและมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://asuengineeringonline.com/lmi-young-scientist-exchange-program