การจัดการความรู้ KM

 

Knowledge Management
Knowledge Management

Knowledge Management ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กองวิเทศสัมพันธ์
๓. แผนการจัดการความรู้
๔. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ รอบ ๖ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ รอบ ๙ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ รอบ ๑๒ เดือน
๕. แนวทางปฏิบัติที่ดี
๕. การประเมินผล
๖. รายางานการประเมินผลจากแบบสอบถามการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๗. รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๘. ปัญหาและอุปสรรค
๙. ทะเบียนความรู้
๑๐.กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติCoP
๑๑. บันทึกการเล่าเรื่อง
๑๒.อบรมนักวิเทศสัมพันธ์ อบรมนักวิเทศสัมพันธ์ 2 อบรมนักวิเทศสัมพันธ์ 3
๑๓. -AAR-

Knowledge Management ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กองวิเทศสัมพันธ์
๓. แผนการจัดการความรู้
๔. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ รอบ ๖ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ รอบ ๙ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ (สกอ.)
๕. แนวทางปฏิบัติที่ดี
๖. การประเมินผล
๗. รายางานการประเมินผลจากแบบสอบถามการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘. รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๙. ปัญหาและอุปสรรค

Knowledge Management ปีงบประมาณ 2554
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กองวิเทศสัมพันธ์
3. แผนการจัดการความรู้
4. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่15.2 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่15.2 รอบ 9 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 15.2 รอบ 12 เดือน
5. การประเมินผล
6. รายางานการประเมินผลจากแบบสอบถามการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
7. รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
8. ปัญหาและอุปสรรค

Knowledge Management ปีงบประมาณ 2553
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กองวิเทศสัมพันธ์
3. แผนการจัดการความรู้
4. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่15.2 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่15.2 รอบ 9 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 15.2 รอบ 12 เดือน
5. การประเมินผล
6. รายางานการประเมินผลจากแบบสอบถามการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
7. รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
8. ปัญหาและอุปสรรค

Knowledge Management ปีงบประมาณ 2552
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กองวิเทศสัมพันธ์
3. แผนการจัดการความรู้
4. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่15 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่15 รอบ 9 เดือน
ตัวชี้วัดที่15 รอบ 12 เดือน
5. การประเมินผล

รายงานการประเมินตนเอง ของ สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ปีการศึกษา 2552
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

Knowledge Management ปีงบประมาณ 2551
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กองวิเทศสัมพันธ์
3.แผนการจัดการความรู้
4. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 9 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน
5. การประเมินผล

หลักฐาน สกอ.7.3 และ ก.พ.ร.15.2
ทะเบียนรายการความรู้
ชุมชนนักปฏิบัติ COP
ชุมชนนักปฏิบัติ COP2
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
-ภาพกิจกรรมงานประชุมนานาชาิติ
-ภาพกิจกรรม English Camp

HAPPY UNIVERSITY

คลังความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์
1. ขั้นตอนการจัดทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ สัมมนา เสนอผลงานวิจัย
2. ขั้นตอนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
3. ความรู้ในขั้นตอนการขออนุญาตการทำงานของชาวต่างประเทศ (Work permit)
4.ความรู้ในขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อการทำงานให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Non-immigrant “B”)
5. ขั้นตอนการรับแขกต่างประเทศ
6. การจัดงานประชุมนานาชาติ
7. ขั้นตอนการขอวีซ่าการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ
8. ขั้นตอนการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประชุมสัมมนา ศึกษา เสนอผลงานวิจัย ศึกษาดูงาน
9. จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ (Newsletter)
10. พิธีการลงนามความร่วมมือกับต่างประเทศ
11. เจรจาความร่วมมือในต่างประเทศ
12. การจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
13. การจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ