กิจกรรมกองวิเทศสัมพันธ์

แบบฟอร์มสรุปผลการลงนามทำความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรอกรายละเอียดแผนการลงนามความร่วมมือที่คณะได้มีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562

ท่านสามารถ Download ฟอร์มได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://inter.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/

แบบฟอร์มสรุปผลการลงนามทำความร่วมมือระหว่างประเทศ-ปีการศึกษา-2561.doc