ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาจิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Global Digital Society: Impacts on Humanities and Social Sciences” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีแก่นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการ์ทางวิชาการ

ทั้งนี้บทความฉบับสมบูรณ์จะได้รับการประเมิณคุณภาพจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผ่านการประเมิณจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม สำหรับผู้ที่มีความนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php