ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Annual International Training Course: ATIC 2019

กรมความร่วมมือต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562 (Annual International Training Course: ATIC 2019) จำนวน 33 หลักสูตร ผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัครได้ครั้งละ 1 หลักสูตร และต้นสังกัดสามารถเสนอชื่อผู้สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่เกิน 2 ราย ทั้งนี้กรมความร่วมมือจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยรายละเอียดหลักสูตรสามารถดูได้ตาม >>>ลิงค์รายละเอียด<<<

ผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากต้นสังกัดและส่งใบสมัครรับทุน พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, DIFA TES ซึ่งเทียบเท่าได้กับเกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CFER) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-203-5000 ต่อ 43303