ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2562

สำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 โดยมีทุนประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 7 ประเภท

1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 66 ทุน

1.2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา จำนวน 3 ทุน

1.3 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area Based) จำนวน 6 ทุน

1.4 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 153 ทุน

1.5 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 5 ทุน

1.6 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน

1.7 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 18 ทุน

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุน

ผู้ทีมีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th สำหรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562  และที่ http://uis.ocsc.go.th สำหรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง