รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครประเภทรับตรง และความสามารถพิเศษด้านกีฬา มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรับตรง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค 2557 – 30 เม.ย 2558 สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th และสามารถชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 – 30 เมษายน 2558

รายละเอียดและกำหนดการ

ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โดยวิธีสอบตรงประเภทความสามารถพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครและสอบคัดเลือก กรอกใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3o เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6051