ใบอนุญาตการทำงานชาวต่างชาติ

ขั้นตอนการขออนุอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (ยื่นคำขอครั้งแรก)

 1. แบบรับคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3X4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์
2. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)
3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
4.สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
5. ใบรับรองแพทย์ ที่ต้องตรวจโรคดังต่อไปนี้
5.1 โรคเรื้อน
5.2 โรควัณโรคระยะอันตราย
5.3 โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
5.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
5.6 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
6. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
7. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ
9. ค่าธรรมเนียม การทำใบอนุญาต จำนวน 3,000 บาท

 The Main Documents Required

(For the First Time Application or Re-application Due to Expiring)

 1. Application Form W.P. 1 with 3 (3X4 cm.) recent photographs (taken within the last six months, not printed by computer/polaroid)
 2. Passport and Copy of Passport
 3. Employment Contract and Form of the Employment Certification
 4. Letter from the University
 5. Power of Attorney made by the employer with 10 Baht duty stamp affixed and copies of employer’s and appointee’s I.D. card.
 6. Power of Attorney with 10 Baht duty stamp affixed and a copy of appointee’s I.D. card (If the applicant is unable to apply in person).
 7. Medical Certificate
 • LEPROSY
 • TUBERCULOSIS
 • ELEPHANTIASIS
 • DRUG ADDICTION
 • ALCHOLISM
 • SYPHILIS
 1. Map showing the location of company/enterprise
 2. Work Permit Fee 3,000 Baht.

ค่าธรรมเนียม การขออนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

 1. การยื่นคำขอ ฉบับละ                     100     บาท
 2. ใบอนุญาต

(ก) ใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน                                        ฉบับละ           850     บาท

(ข) ใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน              ฉบับละ           1,600   บาท

(ค) ใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี                  ฉบับละ           3,100   บาท

 1. การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน

(ก) อายุไม่เกิน 3 เดือน                                                      ฉบับละ           850     บาท

(ข) อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน                                    ฉบับละ                    1,600   บาท

(ค) อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี                                        ฉบับละ                    3,100   บาท

 Work Permit Fees

 1. Application           100     Baht/form
 2. A permit
 • Valid for not exceed 3 months 850     Baht/form
 • Valid for 3 – 6 months 1,600   Baht/form
 • Valid for 6 months – 1 year 3,100   Baht/form
 1. A Renewal of a permit or extension there of
 • For not exceeding 3 months 850     Baht/form
 • For 3 – 6 months 1,600   Baht/form
 • For 6 months – 1 year 3,100   Baht/form

 

หมายเหตุ : ยื่นเอกสารครบถ้วน ทราบผลภายใน 7 วันทำการ

Notice: After the application is completely, the process will be finished within 7 working days.

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ www.doe.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2245 2745, 0 2354 0115

Contact via www.doe.go.th and Tel: 0 2245 2745, 0 2354 0115