ติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0 2282 0014 ต่อ 6071-73

E-mail address : iad0851.19@hotmail.com

Website : https://inter.offpre.rmutp.ac.th/