Work Flow Infographic

การให้บริการด้านการจัดทำหนังสือเดินทาง

แผนงานการจัดทำหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

การจัดทำด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนงานการจัดพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU)

การบริการด้านการดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

แผนงานการดำเนินการขอวีซ่าให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ

ขั้นตอนการจัดทำการดำเนินการขอวีซ่าใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ