ภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ Green Technology and Productivity

หลักการและเหตุผล

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่ในการผลิตทั่วโลก จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีและการออกแบบในส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและนำไปผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนา เช่นประเทศไทย เวียดนาม เป็นต้น ตลอดจนมีการใช้สารอันตรายเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ซึ่งหากขาดการจัดการที่ดีก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมซากอุตสาหกรรมและขยะเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนสูงในการกำจัด ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และเห็นว่าประเทศไทยจะต้องช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ลดการปลดปล่อยของเสียออกสู่สภาวะแวดล้อม จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Green Technology and Productivity ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการจาก นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา สู่ระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก โดยได้เชิญนักวิจัย นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นนำของแต่ละประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเชค และไทย มาเป็นผู้บรรยายรับเชิญ Continue Reading →