ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 19 ธันวาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/Data%208_3_01.pdf

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ประจำปี 2018 ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น อิสลามศึกษา ตุรกรศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตรุกีก่อนอย่างน้อย 1 ปี Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อศึกษา ฝึกอบรม หรือทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลีย โดยมีทุนทั้งหมด 4 ประเภท
1. Post-Doctoral Grant ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. Ph.D. Grant ทุนปริญญาเอก ระยะเวลา 3 ปี
3. Sandwich Grant ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ระยะเวลา 9 เดือน
4. Music Grant ทุนดนตรี ระยะเวลา 9 เดือน

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea-uninet.org โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น

ประชาสัมพันธ์ทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2017 ในเดือนมิถุนายน 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทุนดังกล่าวมีทั้งหมด 6 โครงการย่อย โดยจะเน้นวิชาการเฉพาะด้านดังนี้

– American Politics and Political Thought
– Contemporary American Literature
– Journalism and Media
– Religious Pluralism in the United States
– U.S. Culture and Society
– U.S. Foreign Policy

ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือพนักงานอาจารย์ที่ดำเนินการสอน และ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานฑูตสหรัฐอเมริกา หรือศึกษารายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<< >>ใบสมัคร<< >>ภาพรวมโครงการ<<

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 60-61 ทั้งหมด 72 หลักสูตร ณ. สาธารณรัฐอินเดียว ทางรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และต้องไม่เคยรับทุนรับบาลอินเดียวภายใต้ ITEC Programme ปละ TCS of Colombo Plan มาก่อนและต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL, IELTS เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference อย่างน้อยระดับ B1 และผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถดูปฏิทินการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่ www.inter.mua.go.th ในหัวข้อ “News and Event”

ผู้สนใจรับสมัครทุนจะต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่สนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น พร้อมกับจัดทำรายละเอียดผู้สมัครรับทุนและใบสมัครรับทุน โดยส่งมาที่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พร้อมสำเน่าการทดสอบภาษาอังกฤษ

สำหรับรายละเอียดหลักสูตร ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์รายละเอียดทุนอินเดียด้านล่าง

>>>รายละเอียดทุนรัฐบาลอินเดีย<<<

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของ SEAMEO RECSAM

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 ได้ แก่

1. หลักสูตร Enhancing Primary Science Teaching and Learning through Professional Learning Community จำนวน 2 ทุน ผู้เข้าร่วมต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

2. หลักสูตร Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน ผู้เข้าอบรมต้องเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

3. หลักสูตร Meaningful Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน ผู้เข้าอบรมต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยาศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4. หลักสูตร Enhancing Science, Technology, Engineering and, Mathematics (STEM) Leaning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน ผู้เข้าอบรมต้องเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ศูนย์ SEAMEO RECSAM จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารชั้นประหยัดระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ในหัวข้อ Announcement และส่งใบสมัครไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์งาน Japan Job Fair 2017

หอการค้าไทย-ญี่ปุ่นจัดงาน Japan Job Fair 2017 ในวันที่ 1-3 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบปะพูดคุย และสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ในทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการ

MOU_7428

MOU_7428

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล PEC-G 2018

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลบราซิลเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (PEC-G 2018) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอายุ 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ได้เดินทางไปศึกาาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ที่ E-mail: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference

Singapore Polytechnic จัดการประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference 2017 (SRE-YMAC) ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2560 ประเทศสิงคโปร์ โดยการประชุม SRE-YMAC จะเปิดให้แก่เยาวชนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ Continue Reading →

แบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วยกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้จัดเก็บบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอความร่วมมือทุกคณะ กรอกแบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามไฟล์แนบด้านล่าง Continue Reading →