องศ์การยูเนสโกและรัฐบาลจีนเปิดรับทุนประเภท Non-degree

องศ์การยูเนสโกและรัฐบาลสาธารณะรัฐประชาชนจีนเปิดรับสมัครทุนโครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowship Programme ประจำปี 2560-2561 เป็นจำนวน 75 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและอาหรับ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีความสนใจจะศึกษาหรือวิจัยในสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเป็นทุนประภท Non-degree Continue Reading →

มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับป.เอก

มหาวิทยาลัยยูนนานเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ทุนการศึกษา สำหรับผูัที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน CSC

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนหรือ China Scholarship Council (CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน มีความประสงค์ให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเสนอชื่ออาจารย์ที่มีความต้องการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีน จำนวนไม่เกินสองคน โดยเป็นผู้สมัครหลัก 1 คน และผู้สมัครสำรอง 1 คน Continue Reading →

องศ์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีเปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลี

องศ์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี หรือ Korea International Cooperation Agency (KOICA) ประจำประเทศไทย ได้เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2560 สาขา Korea Language Education เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย Continue Reading →

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้านคอรัปชั่น

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงการประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังและยังไม่สามารถแก้ได้อย่างจริงจัง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและตอบสนองนโยบายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยให้หน่วยงานของภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของงานของหน่วยงานในทุกมิติ นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ยึดความยุติธรรม รวมถึงร่วมสนับสนุนให้เยาวชนโตขึ้นไม่โกง และช่วยนำพาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ “การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

RMUTP English Camp 2017 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงโดยผู้นำค่ายจากประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17- 25 พ.ค. 2560 ภายใต้ theme “Passport to English” โดยเน้นให้นักศึกษาก้าวข้ามข้อจำกัดของการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการออกเสียง คำศัพท์ เป็นต้น และนักศึกษาจะได้รับชั่วโมง Transcript กิจกรรมด้านวิชาการ 20 ช.ม. Continue Reading →

กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ตามรายละเอียดในลิงค์ด้านล่าง Continue Reading →

TTK UAS to Elaborate Collaboration with RMUTP, Partner University from Thailand

On December 9th, the delegation from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand, visited TTK University of Applied Sciences. The university, which is situated in Bangkok, has 12 000 students, 2000 if them in the Faculty of Engineering. In 2015, TTK UAS and RMUTP started cooperation in the framework of the Erasmus+ Programme International Credit Mobility, in the field of textile engineering. This semester, the first exchange student from Thailand is studying in TTK UAS, the teacher mobility has also started, and the first Estonian students go to study in Thailand in 2017. Continue Reading →

อธิการบดี มทร.พระนครพบผู้บริหารระดับสูงของ Yunnan NanFang Education Investment Group จากประเทศจีน

อธิการบดี มทร.พระนครพบผู้บริหารระดับสูงของ Yunnan NanFang Education Investment Group จากประเทศจีน Continue Reading →