ประชาสัมพันธ์โครงการ New Zealand Certificate in Primary Industry Skills

Otago Polytechnic จัดโครงการ New Zealand Certificate in Primary Industry Skills โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน การศึกษาและการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาพืชสวน หรือขั้นตอนการผลิตไวน์ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเรียนรู้จากทฤษฎีและวิธีการที่เกษตรกรชาวนิวซีแลนด์ใช้ในปัจจุบันซึ่งจะเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริงพร้อมสร้างรายได้ในระหว่างการฝึกงาน จากการเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่ในฤดูร้อน (กลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม) และเก็บเกี่ยวผลองุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน) หลังสิ้นสุดการเรียนผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate in Horticulture ( Introductory ) ( Level 2 ) จากสถาบัน Otago Polytechnic พร้อมได้รับหน่วยกิต 15 หน่วยกิตจากวิชาภาษาอังกฤษและ 40 หน่วยกิตจากวิชาพืชสวน โดยลักษณะการเรียนใน 27 สัปดาห์จะแบ่งเป็น 5 ช่วงหลักๆดังนี้

1. ปลายเดือนพฤศจิกายน 2018 – กลางเดือนธันวาคม 2018:พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ทฤษฎีด้านพืชสวนและการเกษตร
2. กลางเดือนธันวาคม 2018 – ปลายเดือนมกราคม 2019:ปฎิบัติงานจริงโดยการเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่ (ผู้เรียนอาจมีรายได้ในช่วงการฝึกงานประมาณ NZ$4,000 หรือประมาณ 90,000 บาท)
3. ปลายเดือนมกราคม 2019 – ปลายเดือนมีนาคม 2019:พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ทฤษฎีด้านพืชสวนและการเกษตร
4. ปลายเดือนมีนาคม 2019 – ปลายเดือนเมษายน2019:ปฏิบัติงานจริงโดยการเก็บเกี่ยวผลองุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ผู้เรียนอาจมีรายได้ในช่วงการฝึกงานประมาณ NZ$3,000 หรือประมาณ 70,000 บาท)
5. ต้นเดือนพฤษภาคม 2019 – ปลายเดือนพฤษภาคม 2019:พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ทฤษฎีด้านพืชสวนและการเกษตร

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรในวันที่ 25 พฤษภาคม 2019 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 257,000 บาท (โดยประมาณ) โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา NZ$ 7,500 หรือประมาณ 172,500 บาท และค่าที่พัก 27 สัปดาห์เป็นเงิน NZ$ 3,645 หรือประมาณ 84,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช่จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการศึกษา

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามได้ที่ คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล นักวิเทศสัมพันธ์ ที่ email:atthaphon.k@rmutp.ac.th หรือโทร 02-665-3756

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO – Thailand Fellowship Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้คณะค่างๆ ในมทร.พระนครพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบด้วย คู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่ และคู้นักศึกษาสำรอง 2 คู่ โดยจัดลำดับนักศึกษาสำรองด้วย ทั้งนี้แต่ละคู่จะต้องประกอบด้วย นักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเสนอชื่อคู่นักศึกษา (ลงนามโดยอธิการบดี)
2. ใบสมัคร
3. สำเนา MOU ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป
4. Transcript
5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย ทั้งนี้ผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
6. สำเนาแบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิต
7. สำเนาหนังสือตอบรับของสถาบันอุมศึกษาไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน – 28 กันยายน 2561 สำหรับรายระเอียดเพิ่มเติมทางคณะที่สนใจส่งชื่อนักศึกษาสามารถ Download ได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement หรือโทร 02-610-5406

โครงการอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT

Center for Development of Advanced Computing หรือ CDAC ประเทศอินเดียจัดโครงการฝึกอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and E-Learning Technologies in CLMV/ASEAN ณ เมือง Noida ประเทศอินเดีย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในปีะเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทีทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561
2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2561 ปิดรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2561
3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development Using Open Source Tools ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2561
4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

CDAC จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินระหว่้างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก และค่าใช้ต่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเตืมได้ที่สถานฑูตอินเดียวที่ interpreter.bangkok@mea.gov.in หากต้องการสมัครให้ส่งใบสมัคร ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS ไปที่อีเมล์ดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานประเทศนิวซีแลนด์

Otago Polytechnic รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 25 พฤษภาคม 2562 (ประมาณ 6 เดือน) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องทำงานเก็บผลไม้ (เชอร์รี่และองุ่น) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. ค่าลงทะเบียน 7,500 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์
2. ค่าที่อยู่สัปดาห์ละ 135 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์

โปรแกรมฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคม โดยนักศึกษาจะได้ค่าฝึกงานประมาณ 4,000 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ และช่วงเดือนเมษายนนักศึกษาจะได้ค่าฝึกงานประมาณ 3,000 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์

หลักจากฝึกงานเสร็จนักศึกษาจะได้รับใบประกาศณียบัตร National Certificate in Horticulture (Introductory) (Level 2)

นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ที่ 02-665-3756

ประชาสัมพันธ์ทุน MEXT รัฐบาลญี่ปุ่น

กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology หรือ MEXT) มอบทุนการศึกษา 2 ประเภทให้แก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่

1. ทุนศึกษาวิจัย (Research Students)
2. ทุนระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI (LMI Young Scientist Exchange Program) ระหว่างวันที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2561 ณ นครโฮจิมนห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในด้านการทำวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา Water, Energy and Environmental Sustainability มีอายุระหว่าง 21-35 ปี มีสัญชาติไทยและมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://asuengineeringonline.com/lmi-young-scientist-exchange-program

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT)

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Monbukagakusho (MEXT) ประจำปี 2019 แก่นักเรียนนักศึกษาไทย โดยมีทุนจำนวน 4 จำนวนได้แก่ ทุนนักศึกษาวิจัยเพิื่อศึกษาต่อปริญญาโท-เอก 32 ทุน ทุนนักศึกษาปริญญาตรี 4 ทุน ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 4 ทุน และทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ 9 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่เกิดในวันที่หรือหลังจากวันที่ 2 เมษายน 1984
3. มีความเต็มใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
4. จะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าไม่มีความเจ็บป่วยทั้งทางร่างการและจิตใจ
5. สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาปริญญาโทและเอกจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นต้องการ

ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าครองชีพ ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับผู้ต้องการสมัครทุนนักศึกษาวิจัยเพิื่อศึกษาต่อปริญญาโท-เอก สามรถสมัครได้ทางสถานทูตญี่ปุ่นประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครตามตามลิงค์ด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

กองทุน ASEAN-China Cooperation Fund มอบเงินสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ

สำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเชิญชวนหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อเสนิโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ACCF สามารถดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น

สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำเสนอข้อเสนอโครงการพิจารณาได้ตลอดทั้งปี โดยจะใช้เวล่ประมาณ 83 วัน หากหน่วยงานใดมีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates

ประชาสัมพันธ์ทุน China Scholarship Council: CSC

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ณ ประเทศจีนจำนวน 7 ทุน โดยสถาบันอุดมศึกษาในไทยสามารถเสนอชื่ออาจารย์หรือบุคลากรในสังกัดได้จำนวน 1 คนเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องส่งชื่อไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทุนการศึกษาจะคลอบคลุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการมัครทุนอย่างเคร่งครัด แล้วส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อีเมล์ phicharmon.sri@mua.go.th และเอกสารฉบับจริง (ต้นฉบับ 1 ชุด/สำนวน 1 ชุด) จะต้องไปถึงสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ wwww.inter.mua.go.th ในหัวข้อ Announcements (Thai)

ประกวดเรียงความโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018

สถานฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียครบรอบ 60 ปี ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-25

หัวข้อเรียงความคือ Why I want to have my adventure in Malaysia ทั้งนี้เรียความจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 300 คำ ผู้ชะนเลิศจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์ และที่พักพร้อมบริการท่องเที่ยว จำนวน 3 วัน 2 คืน ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความประกวดได้ที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์หน้า FACEBOOK ของสถานฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ leowania@kln.gov.my หรือที่ 02-629-6800