ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum”

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum” ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่อภาวะต่อความเป็นผู้นำ

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum

แบบฟอร์มแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรอกรายละเอียดแผนการลงนามความร่วมมือที่คณะได้มีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561

ท่านสามารถ Download ฟอร์มได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

>>>แบบฟอร์มแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ<<<

ประชาสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology 2018

Kunming University of Science and Technology เปิดรับสมัครทุน KUST 2018 ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับเงิน 1,700 หยวน ต่อเดือน ส่วนผู้ที่ได้รับทุนปริญญาเอกจะได้รับทุน 2,000 หยวน ต่อเดือน

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรต่างๆ และขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์รายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก
รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท
ใบสมัคร
รายละเอียดการสมัคร
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ International Conference on Business and Industrial Research

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ The 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยเป็นวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

บุคลากรท่านใดที่มีความสนใจต้องส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ icbir.tni.ac.th/2018

ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครเกาหลี KOICA Volunteer

องศ์การความร่วมมือต่างประเทศของเกาหลี (KOICA) ประจำประเทศไทยเปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2561 ในสาขา Korean Language Education โดยหน่วยงานที่มีความสนใจสามารถกรอกใบคำขอตามลิงค์ด้านล่าง โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แล้วส่งไปที่สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ใบคำขอและรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ทุนโคลัมโบ

สำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี โดยจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ DIFA TES, TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้จะต้องเทียบกับเกณฑ์วัดระดับของ Common European Framework of Reference อย่างน้อยระดับ B1

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมความร่วมมือต่างประเทศ tica.thaigov.net

ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว โดยผู้ขอรับสมัครทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที 3 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
4. มีบุคลิกภาพดี อารมณ์แจ่มใส
5. เอื้อมมือแตะได้ถึงระดับ 212 เซนติเมตร
6. ไม่มีรอบแผลและรอยสัก
7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th

ประชาสัมพันธ์ทุน Music Grant ประเทศออสเตรีย

รัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุน Music Grant ภายใต้ทุน Grant – Asia – Uninet ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาหรืออบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศออสเตรีย โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://inter.mua.go.th/2018/01/music-grant-2018

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษ RMUTP English Camp 2018

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ RMUTP English Camp สำหรับน้องๆ มทร.พระนคร ในวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Botany Beach Resort Pattaya และมหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยากรมากประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจนจบจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 20 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ใบสมัครออนไลน์ด้านล่าง ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลจะต้องเป็นความจริง เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองด้านล่าง แล้วให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำมาส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น

สำหรับกำหนดการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์กำหนดการด้านล่าง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ พี่เอ็ม 086-946-4240 หรือพี่นิกส์ 085-114-0741

>>ใบสมัคร<<
>>ใบขออนุญาตผู้ปกครอง<<
>>กำหนดการ<<

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ASEM Work Placement Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครง ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างเอเชียและยุโรป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการประเทศเยอรมนี และประเทศเบลเยี่ยม

คุณสมบัติของนักศึกษามีดังต่อไปนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2
2. มีสัญชาติไทย
3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในระดับปริญญาโท
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร)
5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
6. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้ิกำหนดของโครงการ

ระเวลาในการฝึกงานคือ 2 – 6 เดือน กำหนดเดินทางเดือน สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะมีทุนค่าใช้จ่ายให้คนละ 60,000 บาท จำนวน 16 ทุน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<>>ใบสมัคร<<