ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนโครงการ “Endeavour Leadership Program” (ELP) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านการให้ทุนการศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา ฝึกอบรมและทำวิจัยที่ประเทศสออสเตรเลีย ทั้งนี้ ELP เป็นทุนให้เปล่าเต็มจำนวน คลอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. ทุนปริญญาเอกและปริญญาโท (Postgraduate)
  2. ทุนเพื่อการวิจัย (Research)
  3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)
  4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

สำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยที่ aei.bkk@dfat.gov.au