ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของ SEAMEO RELC

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 2561 โดยมีหัวข้อและหลักสูตร ดังนี้

  1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January – 25 January 2019)
  2. Course 112: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Reading and Writing (12 February – 1 March 2019)
  3. Course 422: Specialist Certifcate in Teaching English as an International Language (19 February – 8 March 2019)
  4. MA TESOL: Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (22 February 2019 – 21 Febraury 2020)
  5. Course 113: Advanced Specialist Certificate (I) in Language Assessment (9 April – 26 April 2019)
  6. Course 103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (1 July – 13 December 2019)
  7. Course 419: Specialist Certificate in the Professional Developmentย of Teacher Leaders/Supervisors (CLIL) (15 October – 1 November 2019)

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ inter.mua.go.th ทั้งนี้ให้หน่วยงานในสังกัดเสนอชื่อผู้สนใจพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561