ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ World Friend Korea Advisor Program

องศ์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International Cooperation Agency) และองส์การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติ (National IT Industry Promotion Agency: NIPA) มีความประสงค์มอบความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานภาครัฐของไทยภายใต้โครงการ World Friend Korea Advisor Program ประจำปี 2019-2020 จำนวน 6 สาขาได้แก่

1. Education
2. Health
3. Governance
4. Rural Development
5. Industry and Energy
6. Environment, Gender and etc.

ทั้งนี้การขอรับความร่วมมือดังกล่าวเป็นการขอผู้เชี่ยวชสญมาประจำตามหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านนโยบายเป็นหลัก ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th ในหัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา” ทั้งนี้จะต้องจัดส่งแบบขอรับความร่วมมือจำนวน 2 ชุด และสำเนา 1 ชุดไปที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561