ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 (PEC-G 2019) ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาประเทศบราซิล ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องรับผิดชอบเอง

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dce.mre.gov.br/en/PEC/G/processo_seletivo/inscricoes/2019.php ทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถานเอกอัครราชฑูตบราซิลประจำประเทศไทยได้ทางอีเมล์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561