ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ New Zealand Certificate in Primary Industry Skills

Otago Polytechnic จัดโครงการ New Zealand Certificate in Primary Industry Skills โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน การศึกษาและการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาพืชสวน หรือขั้นตอนการผลิตไวน์ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเรียนรู้จากทฤษฎีและวิธีการที่เกษตรกรชาวนิวซีแลนด์ใช้ในปัจจุบันซึ่งจะเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริงพร้อมสร้างรายได้ในระหว่างการฝึกงาน จากการเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่ในฤดูร้อน (กลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม) และเก็บเกี่ยวผลองุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน) หลังสิ้นสุดการเรียนผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate in Horticulture ( Introductory ) ( Level 2 ) จากสถาบัน Otago Polytechnic พร้อมได้รับหน่วยกิต 15 หน่วยกิตจากวิชาภาษาอังกฤษและ 40 หน่วยกิตจากวิชาพืชสวน โดยลักษณะการเรียนใน 27 สัปดาห์จะแบ่งเป็น 5 ช่วงหลักๆดังนี้

1. ปลายเดือนพฤศจิกายน 2018 – กลางเดือนธันวาคม 2018:พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ทฤษฎีด้านพืชสวนและการเกษตร
2. กลางเดือนธันวาคม 2018 – ปลายเดือนมกราคม 2019:ปฎิบัติงานจริงโดยการเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่ (ผู้เรียนอาจมีรายได้ในช่วงการฝึกงานประมาณ NZ$4,000 หรือประมาณ 90,000 บาท)
3. ปลายเดือนมกราคม 2019 – ปลายเดือนมีนาคม 2019:พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ทฤษฎีด้านพืชสวนและการเกษตร
4. ปลายเดือนมีนาคม 2019 – ปลายเดือนเมษายน2019:ปฏิบัติงานจริงโดยการเก็บเกี่ยวผลองุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ผู้เรียนอาจมีรายได้ในช่วงการฝึกงานประมาณ NZ$3,000 หรือประมาณ 70,000 บาท)
5. ต้นเดือนพฤษภาคม 2019 – ปลายเดือนพฤษภาคม 2019:พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ทฤษฎีด้านพืชสวนและการเกษตร

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรในวันที่ 25 พฤษภาคม 2019 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 257,000 บาท (โดยประมาณ) โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา NZ$ 7,500 หรือประมาณ 172,500 บาท และค่าที่พัก 27 สัปดาห์เป็นเงิน NZ$ 3,645 หรือประมาณ 84,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช่จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการศึกษา

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามได้ที่ คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล นักวิเทศสัมพันธ์ ที่ email:atthaphon.k@rmutp.ac.th หรือโทร 02-665-3756