ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI (LMI Young Scientist Exchange Program) ระหว่างวันที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2561 ณ นครโฮจิมนห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในด้านการทำวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา Water, Energy and Environmental Sustainability มีอายุระหว่าง 21-35 ปี มีสัญชาติไทยและมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://asuengineeringonline.com/lmi-young-scientist-exchange-program