ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

โครงการอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT

Center for Development of Advanced Computing หรือ CDAC ประเทศอินเดียจัดโครงการฝึกอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and E-Learning Technologies in CLMV/ASEAN ณ เมือง Noida ประเทศอินเดีย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในปีะเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทีทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561
2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2561 ปิดรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2561
3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development Using Open Source Tools ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2561
4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

CDAC จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินระหว่้างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก และค่าใช้ต่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเตืมได้ที่สถานฑูตอินเดียวที่ interpreter.bangkok@mea.gov.in หากต้องการสมัครให้ส่งใบสมัคร ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS ไปที่อีเมล์ดังกล่าว