ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานประเทศนิวซีแลนด์

Otago Polytechnic รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 25 พฤษภาคม 2562 (ประมาณ 6 เดือน) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะต้องทำงานเก็บผลไม้ (เชอร์รี่และองุ่น) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. ค่าลงทะเบียน 7,500 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์
2. ค่าที่อยู่สัปดาห์ละ 135 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์

โปรแกรมฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคม โดยนักศึกษาจะได้ค่าฝึกงานประมาณ 4,000 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ และช่วงเดือนเมษายนนักศึกษาจะได้ค่าฝึกงานประมาณ 3,000 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์

หลักจากฝึกงานเสร็จนักศึกษาจะได้รับใบประกาศณียบัตร National Certificate in Horticulture (Introductory) (Level 2)

นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ที่ 02-665-3756