ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO – Thailand Fellowship Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้คณะค่างๆ ในมทร.พระนครพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบด้วย คู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่ และคู้นักศึกษาสำรอง 2 คู่ โดยจัดลำดับนักศึกษาสำรองด้วย ทั้งนี้แต่ละคู่จะต้องประกอบด้วย นักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเสนอชื่อคู่นักศึกษา (ลงนามโดยอธิการบดี)
2. ใบสมัคร
3. สำเนา MOU ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป
4. Transcript
5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย ทั้งนี้ผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
6. สำเนาแบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิต
7. สำเนาหนังสือตอบรับของสถาบันอุมศึกษาไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน – 28 กันยายน 2561 สำหรับรายระเอียดเพิ่มเติมทางคณะที่สนใจส่งชื่อนักศึกษาสามารถ Download ได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement หรือโทร 02-610-5406