ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กองทุน ASEAN-China Cooperation Fund มอบเงินสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ

สำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเชิญชวนหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อเสนิโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ACCF สามารถดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น

สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำเสนอข้อเสนอโครงการพิจารณาได้ตลอดทั้งปี โดยจะใช้เวล่ประมาณ 83 วัน หากหน่วยงานใดมีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates