ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2562 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 -12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององศ์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำขององศ์กรในอนาคต

ทุนดังกล่าวเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนและนโยบาย โดยผู้ที่สมัครควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการเกษตร การสื่อสาร การป้องกันยาเสพติค เศรษฐศาสตร์การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยกรบุคคล กฏหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและมือง รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษในบานะภาษาที่สองที่เกี่ยวกับการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนมีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง มีิอายุระหว่าง 30-50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนน TOEFL(IBT) อย่างน้อย 71 หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0
4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org