แบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วยกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้จัดเก็บบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอความร่วมมือทุกคณะ กรอกแบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามไฟล์แนบด้านล่าง

>>>แบบสรุปผลการลงนามความร่วมมือ<<<