ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส

องศ์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer:SV) ประจำปี 2561 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Form-SV) ได้ที่ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อแบบฟอร์ม หรือที่ www.mua.go.th โดยจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำขอจำนวน 3 ชุด และสำเนา 1 ชุดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560