ประชาสัมพันธ์ทุน DUO-Thailand Fellowship Programme

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดโครงการทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้ทางคณะต่างๆ ที่มีความสนใจเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับคณะฯ ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>ไฟล์แนบ<<< หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา ประทุมทอง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาง e-mail: chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com