ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสถาบัน Vishwakarma Institutes ประเทศอินเดีย

สถาบัน Vishwakarma Institutes เมืองปุเณ ประเทศอินเดีย มีความประสงค์ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยลดค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาที่ท่านสนใจได้โดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th ในหัวข้อแวดวงอุดมศึกษา