อธิการบดี มทร.พระนครพบผู้บริหารระดับสูงของ Yunnan NanFang Education Investment Group จากประเทศจีน

อธิการบดี มทร.พระนครพบผู้บริหารระดับสูงของ Yunnan NanFang Education Investment Group จากประเทศจีน

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของ Yunnan Nanfang Education Investment Group จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

Yunnan Nanfang Education Investment Group เป็นกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการจัดการศึกษาครบวงจรตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงด้านอาชีวะศึกษา และบริษัทในเครือที่ให้บริการด้านการศึกษา เช่น การจัดหาที่เรียน การจัดหางาน เป็นต้น คณะผู้บริหารของ NanFang Education นำโดย Mr. Guolin Cao Administrative Deputy General Manager และคณะ รวม 7 คน เข้าพบอธิการบดีเพื่อหารือด้านความร่วมมือในการเปิด International College และการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถรองรับนักศึกษาจากประเทศจีน

การเข้าพบครั้งนี้เพื่อหารือด้านความร่วมมือต่อเนื่องจากการหารือเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 เพื่อสรุปความชัดเจนในด้านความร่วมมือ ในการนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมหารือได้แก่ ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์ นายกฤษณ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนคณะร่วมให้การต้อนรับ

ภาพและข่าวโดย: กองวิเทศสัมพันธ์

nanfang-6-dec-16_2971

nanfang-6-dec-16_2937

nanfang-6-dec-16_6142

nanfang-6-dec-16_9430

nanfang-6-dec-16_3879

nanfang-6-dec-16_9568