ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

มทร. พระนครต้อนรับ ผู้แทนจาก Art Institutes System of Schools ประเทศแคนาดา

มทร. พระนครต้อนรับ ผู้แทนจาก Art Institutes System of Schools ประเทศแคนาดา

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Scott P. Steiger จาก The Art Institutes System of Schools – USA and Canada ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งเดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับ

โดยในการเจรจาครั้งนี้ได้มีการตกลงจะลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูป แบบ credit transfer และการส่งนักศึกษาของ Ai มาเรียนด้านต่างๆที่เป็นจุดเด่นของ มทร. พระนคร รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร

การต้อนรับครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง AD & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา: กองวิเทศสัมพันธ์ มทร. พระนคร

dsc_0216

dsc_0247

dsc_0253

dsc_0295

dsc_0312

dsc_0338

dsc_0369

dsc_0372

dsc_0382

dsc_0398

dsc_0399

dsc_0400

ภาพข่าวโดย: กองสื่อสารองค์กร