ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ผู้แทนจาก Nanfang Education Investment สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน มทร. พระนคร

ผู้แทนจาก Nanfang Education Investment สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน มทร. พระนคร

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ Mr. Jide Ma (Daniel) จาก Nanfang Education Investment สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผศ. ดร. สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะร่วมให้การต้อนรับ

โดยในการเจรจาครั้งนี้ ได้หารือเกี่ยวกับ รายละเอียดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การจัดตั้ง International College, การจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศจีน เป็นต้น

การต้อนรับครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

ข่าวโดย: กองวิเทศสัมพันธ์
ภาพข่าวโดย: กองสื่อสารองค์กร

dsc_0567

dsc_0608

dsc_0611

dsc_0613

dsc_0619

dsc_0643

dsc_0647

dsc_0677

dsc_0684