ราชมงคลพระนคร จัดงานเสวนาทางวิชาการ

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร จัดงานเสวนาทางวิชาการ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]