พิธีมอบรางวัล RMUTP English Camp Short video clip competitions

กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน RMUTP English Camp Short video clip competitions ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งมาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้แก่ นางสาวพิมธิชา เอี่ยมสุเมธ, นายพฤทธิ์ โพธิสุขและนายภูมินทร์ ฉายแสงเดือน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=IRqVkS42zGc&feature=youtu.be

ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์

S__5586952

S__5586953

S__5586954

S__5586955

S__5586957

S__5586958